Kiểm tra , đánh giá , đo đạc tỷ lệ ... 
Làm bệnh án chi tiết và đủ hình ảnh trước khi tạo hình thẩm mỹ ... Là một yếu tố rất quan trọng trong quý trình trước thẩm mỹ của

 www.Medic.vn Y Khoa Kỹ Thuật Cao 
 Điều Trị & Thẩm Mỹ 

#IMedic #YKhoaKyThuatCao

Đăng nhận xét

0 Nhận xét