THỦ THUẬT TAI MŨI HỌNG

CAÙC THUÛ THUAÄT TAI – MUÕI – HOÏNG
TAÏI PHOØNG KHAÙM CHUYEÂN KHOA IMEDIC
BS QUOÁC – BS CHI


1.     Laáy dò vaät tai: caùc loaïi haït, goøn, coân truøng, naám, bieåu bì tai ,nuùt raùi tai.


 


2.     Chích raïch maøng nhó
3.     Moå tuï dòch vaønh tai
4.     Moå doø luaân nhó
    
                                                          

5.     Caét thòt thöøa tai
6.     Vaù raùch daùi tai
7.     Raïch nhoït tai
II.  MUÕI :
1.     Röûa muõi xoang qua noäi soi vôùi maùy phun huùt ñeå ñieàu trò vieâm xoang maïn tính,coù theå traùnh ñöôïc nhöõng cuoäc moå oan khoâng caàn thieát.
2.     Huùt dòch muõi qua aùp löïc (keâ keâ)
3.     Choïc xoang haøm laáy muû trong xoang
4.     Chaêm soùc röûa muõi sau phaåu thuaät xoang
5.     Ñoát cuoán muõi döôùi do quaù phaùt ñeå thoâng muõi
6.     Ñoát hoïng haït do vieâm maõn tính
7.     Raïch ABCES AMIDAN
8.     Raïch ABCES vaùch ngaên
9.     Thoâng voøi nhó khi bò taéc voøi ,uø tai nguyeân nhaân do xoang
10.                Sinh thieát khoái u nghi ung thö  vuøng voøm muõi hoïng

III.  HOÏNG:
      Ñaëc bieät: Laáy dò vaät (xöông caù caùc loaïi) ôû haï hoïng thanh quaûn qua noäi soi
IV: CAÁP CÖÙU:
1.     Khaâu caáp cöùu veát thöông vuøng Tai – Muõi – Hoïng
2.     Chænh hình gaõy xöông muõi do chaán thöông
3.     Caàm maùu muõi caáp cöùuĐăng nhận xét

0 Nhận xét