VAI TRÒ CỦA NỘI SOI TAI MŨI HỌNG


Noäi soi laø gì ?
Noäi soi laø moät kyõ thuaät hieän ñaïi, söû duïng caùc loaïi duïng cuï chuyeân bieät ñeå quan saùt beân trong caùc cô quan cuûa cô theå.
Ngöôøi ta coù theå quay phim, chuïp hình beân trong caùc cô quan, laáy dò vaät, sinh thieát, cao nhaát laø phaåu thuaät noäi soi
Noäi soi hieän nay ñöôïc söû duïng trong haàu heát caùc chuyeân khoa Tai – Muõi – Hoïng, tieâu hoùa (thöïc quaûn, daï daøy, ruoät giaø...) saûn, ngoaïi, tieát nieäu, xöông khôùp, thaàn kinh, thaåm myõ...
Khi naøo thì noäi soi Tai – Muõi – Hoïng ?
Nhìn chung khi coù vaán ñeà beänh lyù Tai – Muõi – Hoïng thì caàn thieát phaûi noäi soi, ñaëc bieät khi nghi ngôø vieâm xoang, u böôùu vuøng muõi hoïng, thanh quaûn, caùc tröôøng hôïp nhöùc ñaàu dai daúng, khaøn tieáng hay ho khaïc keùo daøi.

Noäi soi Tai – Muõi – Hoïng giuùp ít ñöôïc gì ?
Ngoaøi vieäc noù laø “ tieâu chuaån vaøng” ñeå chaån ñoaùn beänh vieâm xoang, noäi soi coøn giuùp phaùt hieän chính xaùc caùc beänh lyù ôû muõi nhö: gai vaùch ngaên, veïo vaùch ngaên, caùc baát thöôøng veà caáu taïo cuûa hoùc muõi. Ñaëc bieät noù laø phöông tieän höõu hieäu ñeå phaùt hieän sôùm ung thö voøm haàu.
Noäi soi coøn giuùp phaùt hieän caùc beänh lyù ôû haï hoïng thanh quaûn maø vôùi duïng cuï khaùm Tai – Muõi – Hoïng thoâng thöôøng khoâng theå phaùt hieän ñöôïc, chaúng haïn nhö: vieâm thanh quaûn, Polype thanh quaûn, haït daây thanh, lieät daây thanh aâm. Ñaëc bieät chæ coù noäi soi môùi giuùp ích thaät söï cho vieäc phaùt hieän caùc khoái u thanh quaûn (ung thö thanh quaûn, böôùu maùu thanh quaûn...)
Noäi soi tai giuùp phaùt hieän beänh vieâm tai giöõa, caùc tröôøng hôïp roái loaïn vaän ñoäng gaây uø tai...)
Beänh nhaân caàn chuaån bò gì tröôùc khi noäi soi tai muõi hoïng?
Vì thôøi gian noäi soi khoaûng 15 phuùt vaø khoâng coù taùc duïng phuï gì neân beänh nhaân khoâng caàn chuaån bò tröôùc khi noäi soi .
Caùc böôùc noäi soi tai muõi hoïng :
1. Baùc só khaùm tai muõi hoïng vôùi duïng cuï thoâng thöôøng ñeå ñaùnh giaù sô boä tình traïng hieän taïi cuûa beänh nhaân
2. Baùc só seõ ñaët vaøo muõi beänh nhaân moät ñoaïn ngaén bong goøn coù taåm thuoác co maïch vaø thuoác teâ.
3. Sau 5 ñeán 10 phuùt ñoaïn boâng goøn seõ ñöôïc laáy ra vaø tieán trình noäi soi seõ thöïc hieän.
 4. Baùc só tuaàn töï kieåm tra muõi , voøm haàu , haï hoïng thanh quaûn vaø cuoái cuøng kieåm tra tai beänh nhaân . keát quaû seõ ñöôïc in treân giaáy vaø traû cho beänh nhaân sau 5 phuùt.
Beänh nhaân coù caûm thaáy ñau khi noäi soi khoâng ?
 Beänh nhaân seõ khoâng coù caûm giaùc ñau khi ñöôïc noäi soi vì caùc lyù do nhö sau : hoác muõi cuûa beänh nhaân ñaõ ñöôïc thuoác co maïch laøm cho nôû roäng ra neân vieäc soi raát deã daøng. Thuoác teâ laøm cho maát caûm giaùc cuûa nieâm maïc muõi. Oáng noäi soi raát nhoû so vôùi hoác muõi beänh nhaân chæ coù caûm giaùc noàng vaø raùt trong muõi khi baùc só ñaët goøn taåm thuoác co maïch vaø thuoác teâ vaøo muõi.
Sau khi ra veà beänh nhaân coù theå bò chaûy muõi nhieàu hôn nhöng seõ heát sau vaøi giôø.
Trong khi tieán haønh noäi soi, neáu phaùt hieän coù dò vaät trong muõi, hoïng, tai cuûa beänh nhaân baùc só seõ laáy ra cho beänh nhaân hoaëc neáu phaùt hieän khoái u nghi ngôø aùc tính baùc só  seõ duøng duïng cuï deå laáy moät maûnh moâ nhoû ñeå göûi ñeán phoøng xeùt nghieäp ñeå kieåm tra xem ñoù laø u laønh tính hay aùc tính

Toùm laïi : kyõ thuaät noäi soi laø moät kyõ thuaät y khoa hieän ñaïi giuùp chuaån ñoaùn sôùm vaø chính xaùc raát nhieàu beänh lyù ñaëc bieät laø caùc beänh lyù tai muõi hoïng . kyõ thuaät noäi soi khoâng ñaâu , khoâng gaây chaûy maùu ,noù ñöôïc goïi laø kyõ thuaät khoâng xaâm laán. noäi soi tai  muõi hoïng haàu nhö khoâng coù choáng chæ ñònh thöïc hieän naøo vì noù raát an toaøn cho beänh nhaân. 

 IMedic.vn

Đăng nhận xét

0 Nhận xét