KHÀN TIẾNG & NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT


BS CKI : ÑAËNG KIM CHI
KHOA T-M-H BV CAØ MAU

Khaøn tieáng gaëp raát nhieàu trong daân soá, chieám teå leä cao, khaøn tieáng coù khi chæ laø moät trieäu chöùng vieâm nhieåm thoâng thöôøng. Nhöng coù khi baùo hieäu moät beänh lyù maõn tính hoaëc aùc tính. Do vaäy, ñöùng tröôùc moät tröôøng hôïp khaøn tieáng keùo daøi neân ñi ñeán thaày thuoác chuyeân khoa TAI - MUÕI – HOÏNG (T-M-H) ñeå khaùm phaùt hieän sôùm nguyeân nhaân gaây beänh.

Tieáng noùi ñöôïc phaùt ra nhö theá naøo ?
Tieáng noùi cuûa con ngöôøi ñöôïc taïo ra bôûi hai daây thanh naèm trong thanh quaûn. Bình thöôøng khi hít vaøo hai daây thanh môû ra, khi phaùt aâm chuùng kheùp saùt nhau ôû ñöôøng giöõa, bôø töï do cuûa chuùng rung leân döôùi aùp löïc cuûa luoàng khoâng khí thôû ra phaùt sinh ra tieáng noùi. Tieáng noùi do thanh quaûn phaùt ra chöa ñöôïc hoaøn chænh, noù caàn ñi qua caùc boä phaän coäng höôûng (hoïng, muõi, xoang ) vaø phaân tieát ( löôõi moâi ) môùi taïo ra aâm saéc ñaëc hieäu cho töøng caù nhaân.
Bình thöôøng hai daây thanh rung ñoäng cuøng moät taàn soá vaø kheùp kín thì lôøi noùi môùi trong treûo. Do ñoù baát kyø nguyeân nhaân naøo laøm cho söï rung ñoäng cuûa daây thanh khoâng ñeàu, hoaëc kheùp khoâng kín ñeàu ñöa ñeán khaøn tieáng hoaëc maát tieáng.
Moät soá nguyeân nhaân gaây khaøn tieáng bao goàm:
1/ Vieâm thanh quaûn caáp: Hai daây thanh phuø neà, xuaát tieát, ñoøm ñoïng baùm vaøo daây thanh laøm caûn trôû söï rung ñoïng cuûa  daây thanh gaây khaøn tieáng hoaëc maát tieáng.

2/ Vieâm nhieãm maõn tính: Laøm daây thanh daày, cöùng, di ñoäng keùm nhö : Haït xô daây thanh, polype daây thanh, u nang daây thanh, lao, naám …
3/ Ung thö daây thanh: gaëp ôû ngöôøi lôùn tuoåi, huùt thuoác laù laâu naêm, ung thö naày tieán trieån tìm taøng, daáu hieäu sôùm nhaát ñeå chaån ñoaùn chính laø khaøn tieáng keùo daøi.
4/ Caùc bieåu hieän khaøn tieáng coøn do: Roái loaïn chöùc naêng gioïng thanh quaûn ôû tuoåi daäy thì, nhöôïc cô, beänh lyù thaàn kinh, ngoä ñoäc, chaán thöông, sau phaåu thuaät tuyeán giaùp, beänh lyù traøo ngöôïc daï daøy thöïc quaûn …


             Toùm laïi:
 Neáu khaøn tieáng sau ñôït vieâm nhieãm caáp tính vôùi soát, ho, ñau hoïng thöôøng ñieàu trò 1 - 2 tuaàn thì khoûi. Neáu khaøn tieáng keùo daøi treân 3 tuaàn neân ñeán thaày thuoác chuyeân khoa ñeå tìm nguyeân nhaân vaø ñieàu trò thích hôïp.
Hieän nay vôùi kyõ thuaät noäi soi TAI - MUÕI - HOÏNG baèng oáng soi meàm hoaëc oáng soi cöùng, qua khám ni soi  thaày thuoác coù theå deå daøng tieáp caän vuøng beänh lyù ôû thanh quaûn haàu goùp phaàn chaån ñoaùn sôùm nguyeân nhaân gaây beänh.
                                                                             


Đăng nhận xét

0 Nhận xét