ĐIẾC ĐỘT NGỘT CẦN ĐƯỢC PHÁT HIỆN SỚM VÀ XỬ TRÍ


                                                              BS CKI: Ñaëng Kim  Chi
                                                                      
      


ÑIEÁC ÑOÄT NGOÄT LAØ GÌ?
Ñieác ñoät ngoät (ÑÑN) laø moät caáp cöùu thuoäc chuyeân khoa TAI - MUÕI - HOÏNG, bieåu hieäân baèng söï suy giaûm hoaëc maát haún chöùc naêng thính giaùc moät caùch nhanh choùng vaø ñoät ngoät ôû moät hoaëc hai beân tai trong voøng vaøi giôø hoaëc vaøi ngaøy, thöôøng gaëp ôû ngöôøi tröôùc ñaây khoâng coù beänh lyù veà tai.

Theo thoáng keâ ÑÑN coù theå gaëp ôû moïi löùa tuoåi nhöng thöôøng gaëp nhaát ôû ñoäï tuoåi töø 30 - 5O vaø coù chieàu höôùng gia taêng trong xaõ hoäi hieän nay.

 Ñieác xaûy ra ñoät ngoät, nhanh,  ôû moät , hoaëc hai beân tai. Ñieác thöôøng ñi keøm uø tai vaø choùng maët .
       Neáu ñieác hai tai beänh nhaân seõ phaùt hieän ngay töùc khaéc do khoâng nghe khi giao tieáp. Coøn ñieác moät tai coù khi khoâng phaùt hieän ñöôïc daãn ñeán vieäc ñieàu trò chaäm treå.
     UØ tai coù theå baùo ñoäng vaøi giôø tröôùc khi ñieác.
      NGUYEÂN NHAÂN GAÂY ÑIEÁC ÑOÄT NGOÄT
      Moät soá nguyeân nhaân thöôøng gaëp cuûa ÑÑN laø:
-         Toån thöông boä phaän tieáp nhaän thaàn kinh thính giaùc cuûa tai trong.
-         Roái loaïn tuaàn hoaøn tai trong kieåu co thaét maïch hoaëc ngheûn maïch .
-         Sau nhieãm sieâu vi: cuùm , sôûi, quai bò….
-         Chaán thöông tai trong.
-         Moät soá beänh nhö cao huyeát aùp, tieåu ñöôøng, beänh töï mieãn…
     XÖÛ TRÍ                                               
     Vieäc xöû trí ñöôïc xem nhö laø moät beänh caáp cöùu, caàn phaûi nhaän ñònh ñuùng,ñieàu trò kòp thôøi caøng sôùm caøng nhieàu hy voïng traùnh khoûi ñieác.
     Vì  khoâng roû nguyeân nhaân tröïc tieáp neân moät soá thuoác ñöôïc xöû trí ñaàu tieân laø: Thuoác giaûn maïch, khaùng vieâm corticoid, oxy cao aùp, vitamin, an thaàn… Neáu tìm ra nguyeân nhaân thì caàn ñieàu trò theo nguyeân nhaân.
     DIEÅN TIEÁN BEÄNH
    Khaû naêng phuïc hoài thính löïc tuyø thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá: Nguyeân nhaân gaây beänh, thôøi gian phaùt hieän beänh, möùc ñoä, caùc beänh lyù ñi keøm…...
    Theo thoáng keâ:
-         Neáu ñöôïc ñieàu trò sôùùm trong voøng  24 giôø thì coù theå phuïc hoài toaøn boä hoaëc moät phaàn sau vaøi ngaøy.
-         Ñeán sau moät tuaàn khaû naêng phuïc hoài chæ coøn 2O-3O%
-         Ñeán sau moät thaùng thì khoâng coøn khaû naêng hoài phuïc .
     PHOØNG TRAÙNH :
-         Laøm vieäc khoa hoïc, traùnh strees, nghæ ngôi hôïp lyù.
-         Naâng cao söùc ñeà khaùng cô theå, phoøng traùnh nhieãm sieâu vi .
-         Traùnh tieáng oàn cöôøng ñoä lôùn, lieân tuïc, aûnh höôûng ñeán thaàn kinh thính giaùc.
-         Haïn cheá röôïu, bia, thuoác laù, ñeà phoøng chaán thöông ñaàu .
-         Ñieàu trò  tích cöïc caùc beänh lyù cao huyeát aùp, tieåu ñöôøng, roái loaïn lipid maùu…
    DO ÑOÙ: khi bò ñieác ñoät ngoät neân ñi khaùm chuyeân khoa caøng sôùm caøng toát, khoâng neân chuû quan, vì caøng ñeå laâu thính löïc se õmaát vónh vieãn.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét